เพศ : ชาย หญิง
ชื่อ: *
นามสกุล: *
E-mail address:ที่ใช้งานจริง *
เลขที่บัตรประชาชน: *
อาชีพ *
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน/องค์กร *
เบอร์โทรศัพท์
คลิกเลือกกรณีที่ท่านเป็น เจ้าหน้าที่ ศพส.จ.อจ
เพิ่มข้อมูลรูปภาพสมาชิก
หมายเหตุ * จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ก่อนแจ้งเบาะแสยาเสพติด
กรุณาลงะเบียนเป็นสมาชิกของ ศพส.จังหวัดอำนาจเจริญ
 
แจ้งเบาะแสยาเสพติด
วันที่เกิดเหตุ วันที่/ เดือน/ ปีัพ.ศ
ช่วงเวลา
ระบุเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ 
ประเภทเบาะแสยาเสพติด
ประเภทชนิดยาเสพติด
จำนวน(คน) ไม่เกิน 2 คน
อยู่ระหว่าง 3-10 คน
มากกว่า 10 คนขึ้นไป
ลักษณะของกลุ่มคน  
แจ้งสถานที่เกิดเหตุ
ชื่อ(สถานที่/บุคคล/ร้านค้า/ระบุอื่นๆ)
ประเภทการประกอบการ
เลขที่: ระบุเป็นตัวเลข
หมู่บ้าน:
หมู่: ระบุเป็นตัวเลข
ซอย:
ถนน
ภาค 1)เลือกภาค
จังหวัด 2)เลือกจังหวัด
อำเภอ 3)เลือกอำเภอ
ตำบล 4)เลือกตำบล
แจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติดเพิ่มเติม
ข้อมูลข้อความเพิ่มเติม
อาทิเช่น ลักษณะบุคคล,
ลักษณะสถานที่,
ลักษณะการมั่วสุม,
เล่าเหตุกาณ์ที่ได้พบอย่างคร่าวๆ
เป็นต้น
แจ้งข้อมูลผู้แจ้ง(ลงทะเบียนสมาชิกก่อนแจ้งเบาะแส)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
email: (ใช้งานได้จริง)
password:
 
ที่ตั้งสำนักงาน : ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 , โทรศัพท์ /โทรสาร 045- 523044
สำนักงาน Email: info@amnat-nccd.com,Technical Support :Email: admin@amnat-nccd.com    Webmaster:Email: sittichai_singsa@yahoo.com